Policía Local


Els auxiliars de Policia de Real tenen com a missió general la protecció del lliure exercici dels drets i llibertats i garantir la seguretat ciutadana en el municipi.

Dins del nucli urbà, té competència plena en la instrucció d’atestats per accidents de circulació (lesionats, danys materials, delictes contra la seguretat del trànsit), així com actuar com a policia administrativa en relació amb les ordenances, bans i la resta de disposicions municipals (realitzar informes de convivència, d’activitats, sobre llicències de guals o ubicació de terrasses de bars, localització i precinte de vehicles).

Serveis que ofereix

Protegir a les autoritats de les corporacions locals, i vigilància o custòdia dels seus edificis i instal·lacions.

  • Ordenar, senyalitzar, regular i dirigir el trànsit en el municipi, d’acord amb les normes de circulació.
  • Prestar auxili en els casos d’accident, catàstrofe o calamitat pública i en l’execució dels plans de protecció civil.
  • Servicis humanitaris: acompanyament de persones d’edat avançada al seu domicili, atendre i auxiliar ferits fins a l’arribada dels sanitaris.
  • Efectuar actuacions de vigilància preventiva per a la prevenció d’actes delictius i intervindre quan s’hagueren comés, en col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, d’acord amb el que establix les Juntes locals de Seguretat.
  • Participar en les funcions de policia judicial, d’acord amb la llei, i cooperar en la resolució de conflictes privats quan foren requerits.
  • Vigilar i custodiar els edificis i instal·lacions municipals, així com els espais públics.
  • Policia administrativa, quant a les ordenances, bàndols i altres disposicions municipals dins de l’àmbit de la seua competència
  • Cooperar en la resolució dels conflictes privats quan siguen requerits per a això. Atenció a les víctimes de violència de gènere.