Aprovació incial PAM i PTM

Pla d’Actuació Municipal front al risc d’incendis forestals de Real   Pla Territorial Municipal front a emergencies de Real