Ordenances


IMPOSTOS

Impost sobre activitats economiques.
 Impost sobre Vehicles de Tracció Mecànica
 Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres

TAXES

Ordenança reguladora del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat vial en el terme de real
Ordenança fiscal reguladora del preu públic per la prestació del servici de Escola Infantil a particulars de Real.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per guardería rural.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa de alcantarillado.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa del preu públic per la prestació del servici d’ asistencia técnica en autodeclaracions d’ expedients catastrals a particulars.
Ordenança fiscal taxa basura.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la prestació del servici del cementeri municipal.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per la concesió de llicencies urbanistiques.
Ordenança fiscal general de la taxa per contribucions especials.
Ordenança fiscal taxa per distribució d’ aigua, inclosos els drets d’ enganxe i col·locació de contaors.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per documents que expida o que entenga l’ administració o les autoritats municipals a instancies de part.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa al public per la prestació del servici de fotocopies y telefax a particulars.
Ordenança fiscal general de la taxa per l’ utilitzatció de piscines, instal·lacions deportives i altres servicis análogs.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per llicencia d’ apertura d’estableiments.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per l’ocupació de terreny d’us public local amb mercancies, materials de construccio, escombros, vallas, puntals, anilles, andamis i altres instal·lacions analogas.
Ordenança fiscal general de la gestió, recaudació e inspecció dels tributs locals.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa al public per l’utilitzatció de la casa de la cultura.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles de la via pública.
Ordenança fiscal reguladora de la taxa per entrada de vehicles a traves de les aceres i la reserva de vía publica per a carga i descarrega de mercancies de cualsevol clase.

ORDENANCES

Ordenança guals, carrega i descarrega de mercaderies
Ordenança de la tasa per utilització de piscines, instal·lacions esportives i serveis análogs
Ordenança de IIVTNU- PLUSVALIAS
Ordenança fiscal reguladora de la tasa per ocupació del domini públic amb instal·lacions de taules i caires amb finalitat lucrativa.
Ordenança fiscal reguladora del transit.
Ordenança fiscal reguladora del impost sobre bienes inmuebles.

REGLAMENT

Reglament del Cementeri Municipal