ANUNCI – Arrendament d’un vehicle per a ús dels auxiliars de policia local sota la modalitat de renting


Per Resolució d’Alcaldia NO76/2017 de data 17 de febrer, es va adjudicar el contracte de subministrament “Arrendament d’un vehicle per a ús dels auxiliars de policia local sota la modalitat de renting”