Plaça de psicòleg – RESOLUCIÓ D’ALCALDIA Nº61/2017


Llista definitiva d’aspirants admesos en el procés selectiu per a la provisió, amb caràcter temporal, d’un lloc de treball de psicòleg de l’Ajuntament de Real.