Plaça de psicòleg – RESOLUCIÓ D’ALCALDIA N° 59/2017


Atenent al que disposa la base quinta de les bases de la convocatòria per a la provisió amb caràcter temporal d’un lloc de treball de psicòleg de l’Ajuntament de Real.