Segona relació provisional d’aspirants admesos en el procés de selecció d’un lloc de treball de psicòleg.


Per Resolució d’Alcaldia NÚM. 18/2017 s’ha aprovat la segona relació provisional d’aspirants admesos en el procés de selecció d’un lloc de treball de psicòleg.