Relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés de selecció d’un lloc de treball de psicòleg.


Per Resolució d’alcaldia NÚM. 13/2017 s’ha aprovat la relació provisional d’aspirants admesos i exclosos en el procés selectiu d’un lloc de treball de psicòleg en l’Ajuntament de Real.