Perfil del contractant


Contractació dels servicis de col·laboració en la gestió tributaria, el suministre, instalació i manteniment de les aplicacions informatiques de gestió tributaria i recaudació.

La gestió recaudatoria dels tributs i rest d’ingresos de dret públic en el periode ejecutiu de l’Ajuntament de Real.